การขยายโปรแกรมทุนการคลอดบุตรและการใช้งานใหม่

Vladimir Putin สั่งให้ขยายโครงการทุนการคลอดบุตรถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

นอกจากนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 มีการกำหนดทิศทางการใช้งานอีกทางหนึ่งคือจ่ายค่าการศึกษาก่อนวัยเรียนสำหรับเด็กที่มีอายุมากกว่าสองเดือน กำหนดเวลาสำหรับการดำเนินการตามคำสั่งนี้คือ 31 ธันวาคม 2017

การตั้งครรภ์

พัฒนาการ

สุขภาพ